Bảng giá may đo chăn – ga – gối

TT Sản phẩm Giá công may
I Bảng giá may chăn
Bảng giá may chăn 2m x 2m2
Bảng giá may chăn theo yêu cầu
II Bảng giá may vỏ gối
Vỏ gối 50×70
Vỏ gối 40×60
Bảng giá may theo size của khách
III Bảng giá may ga chun bọc
1m2 x 1m9
1m5 x 1m9
1m6x2m
1m8x2m
Bảng giá may theo size của khách
IV Bảng giá may cả bộ